De standaard huisregels zoals vermeld op onze website www.40mijl.nl zijn van toepassing. Voor de marathon zijn extra regels van toepassing.

Algemene Voorwaarden Hardloopwedstrijd Stichting 40 Mijl

 

Reglementen en voorwaarden Lauwersmeer Marathon

Revisie: 10-2018

Artikel 1

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement Lauwersmeer Marathon.

b Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

c Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

d Organisator: de Stichting 40 Mijl, statutair gevestigd te Den Ham.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2

Deelname

1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de dag van het evenement tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. Voor het onderdeel ‘Marathon’ is dit 20 jaar, ‘1/2 Marathon’ 14 jaar, ‘10 km’ 12 jaar, ‘5 km’ 12 jaar, ‘2,5 km’ 9 jaar.

2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.

3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.

4. Het overdragen van een Overeenkomst aan een derde is mogelijk tot 5 dagen voor het Evenement, na toestemming van de Organisator en tegen een vergoeding van administratiekosten. De administratiekosten voor het onderdeel Marathon en Halve Marathon bedragen € 5,– . Voor de overige onderdelen is overdragen van het startnummer niet mogelijk.

5. Indien de Deelnemer aan het onderdeel Marathon en Halve Marathon bij zijn inschrijving een annuleringsregeling heeft genomen, kan hij tot en met 5 mei 2021 kosteloos zijn reeds betaalde inschrijfgeld en eventueel bestelde extra’s terugvragen. De eventuele betalingen gedaan voor het goede doel, Plastic Soup Foundation en de annuleringsregeling (zijnde € 5,–) worden niet gerestitueerd. Indien een Deelnemer aan één van de overige onderdelen is verhinderd aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook bij wijziging van de afstand waarvoor ingeschreven is, vindt geen restitutie van inschrijfgeld, of deel daarvan, plaats. Wijziging naar een hogere afstand kan mits betaling van het verschil met de prijs van de hogere afstand.

6. Verzoeken tot annulering die na 5 mei 2021 worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen.

7. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld inclusief bestelde extra’s, eventuele annuleringsregeling en/of betalingen voor het goede doel en dit ongeacht daadwerkelijke deelname.

8. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Onder “inschrijfgeld” wordt mede verstaan een eventuele donatie aan het door de Organisator aan het Evenement verbonden goede doel en eventueel bestelde extra’s. Uitzondering hierop is een eventueel besteld T-Shirt. Deze worden niet gerestitueerd, maar kunnen wel worden verkregen door de Deelnemer. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.

9. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De laatste vier volzinnen van lid 8 zijn hierop van toepassing.

10. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

11. De categorieën van de geldprijzen gelden slechts wanneer er minimaal 15 deelnemers binnen die categorie deelnemen. Indien er binnen de categorie minder deelnemers zijn dan worden deze deelnemers geschaald bij de eerst bovenliggende categorie. Indien een deelnemer een over-all geldprijs wint, vervalt het prijzengeld voor de plaats in de betreffende leeftijdscategorie.

12. Geldprijzen worden per bank overgeboekt binnen twee weken na afloop van het evenement. Hiervoor ontvangen de betreffende deelnemers een mail met verzoek tot het aanleveren van een IBAN nummer een dag na de loop. Indien hierop niet binnen één week gereageerd wordt, zal de geldprijs aan het goede doel toekomen.

Artikel 3

Aansprakelijkheid

1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

6. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4

Het goede doel is de Plastic Soup Foundation. Alle donaties die aan de PSF gedaan worden, danwel via de inschrijfformulieren, danwel via de Kidsrun sponsorloop, zullen ten gunste komen van de PSF en ineens hier naartoe worden overgemaakt. Indien de organisatie een negatief resultaat draait dan zullen maximaal 10% van de donaties aan de PSF afgeroomd worden om de bestuurlijke kosten van de Lauwersmeer Marathon te kunnen dekken.

Artikel 5

Portretrecht Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 6

Persoonsgegevens De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 7

Geschillenregeling Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 8

Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het wedstrijdreglement Lauwersmeer Marathon dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9

Voor alle kwesties waarin deze voorwaarden niet voorzien, gelden de Huisregels van de Stichting 40Mijl ( www.40mijl.nl) en de voorwaarden en reglementen van Loopcircuit Noord ( https://loop-circuit.nl/reglement) en van de Atletiekunie, in deze volgorde.

Artikel 10

Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.


Beste deelnemer,

De Lauwersmeer Marathon in 2022 hebben wij helaas moeten afgelasten.

Wij hopen jullie bij een volgend evenement weer te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Stichting 40 Mijl.